عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

وزارت نيرو موظف است با استفاده از تجربه‌ها و نظرات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي ذيربط با انجام كار تخصصي و‌كارشناسي لازم، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها در خصوص تجهيزات مندرج در بند "‌الف" ماده 2) و نيز سيستم‌هاي مندرج در بندهاي "‌الف" و "ج"‌ماده 3) اين آيين‌نامه اقدام و آنها را به كميته پيشنهاد نمايد.