عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15037
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/24
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت نفت][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/28

‌آيين‌نامه اجرايي رديف ( 5) بند "‌و" تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف 1) بند ‌و) تبصره 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ ‌موضوع نامه شماره 7461.100 مورخ 1374.10.13 وزارت نيرو) و به استناد رديف‌هاي 1) و 5) بند‌يادشده، آيين‌نامه اجرايي رديف 5) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه