عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15037
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه داراي 7 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/6/21
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/7/1

قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌تركيه


روابط زیرمجموعه