عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15035
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:پروتكل ضميمه داراي 10 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/6/21
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/6/28

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مربوط به متن معتبر پنج زباني كنوانسيون هواپيمايي كشوري‌بين‌المللي