عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15034
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه داراي 19 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/6/18
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/6/28

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب