عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1375

متمم تعرفه هاي هزينه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني

براساس ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 3/5/72 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله موارد ديگري از هزينه هاي خدمات خاص پزشکي قانوني وکميسيون بشرح زيراست:
ردیف                    شرح    تعرفه به ريال
1 هزینه حق مشاوره وشرکت درکمیسیون پزشکی حداقل 3000ريال
     
2 حق آبونمان مجله برای هرجلد حداکثر 100000ريال
           2500ريال   
3 حق ثبت نام وشرکت درسمینار داخلی وخارجی  براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 
    100000ريال
  حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی ماهیانه 80000ريال
  آزمایش DNAبرای هرنمونه (تشخیص ابوت ولکه ها) 40000ريال
4 الف:گروههای خونی اصلی وفرعی 120000ريال     
  ب:آزمایش H.L.A   
5 ج:آزمایش D.N.A  

تصويب واز تاريخ 1/1/75 لازم الاجرا ميباشد.


روابــــط صریـــــــــح