عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت نيرو]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/28

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور، تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان تبصره 2) به ماده 16) آيين‌نامه اجرايي تبصره 66) قانون بودجه سال 1363 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 42014 مورخ1363.5.26 ـ افزوده مي‌شود و عنوان تبصره فعلي ماده ياد شده به تبصره 1) تغيير مي‌يابد.
"‌تبصره 2 ـ صدور پروانه بهره‌برداري و اجازه برداشت از معادن شن و ماسه در بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار طبيعي، كانالهاي عمومي، مسيلها، چشمه‌ها،‌مردابها و بركه‌هاي طبيعي و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها، اعم از طبيعي و مخزني توسط وزارت كشور ‌از جمله استانداريها، فرمانداريها و‌بخشداريها)، بدون اخذ موافقت كتبي و موردي سازمان‌هاي آب منطقه‌اي ذيربط يا سازمان آب و برق خوزستان ممنوع است."


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه