عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/28

‌اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.28 بنا به پيشنهاد شماره 14017099 مورخ 1375.6.11 وزارت آموزش و پرورش، تصويب نمود:
‌در تبصره 4) الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ـ موضوع‌تصويب‌نامه شماره .5948ت15406ه مورخ 1374.5.30 ـ عبارت "‌سال تحصيلي 75 ـ 1374 و وروديهاي سال تحصيلي 76 ـ 1375" به عبارت "‌سال‌تحصيلي 76 ـ 1375" و وروديهاي سال تحصيلي 77 ـ 1376" تغيير مي‌يابد و عبارت" و سازمان سنجش آموزش كشور موظف است مراتب را براي اطلاع‌داوطلبان ذينفع، در دفترچه شماره يك آزمون سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي درج نمايد" به انتهاي تبصره يادشده افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه