عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

تصويب نامه راجع به ‌تعيين گروه ورودي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره .2106‌د1. مورخ 1375.3.2 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده 12)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ از تاريخ 1375.1.1 گروه ورودي دارندگان مدارك تحصيلي مختلف در جدول‌تخصيص مشاغل آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي مشمول ماده 12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه قانون ياد شده در آنها به اجرا درآمده است، به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
1 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي گروه (3)
2 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي تحصيلي ‌سيكل) گروه (4)
3 ـ دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره كامل متوسطه گروه (6)
4 ـ دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم ‌كارداني) گروه (7)
5 ـ دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس ‌كارشناسي)
گروه(8)


روابــــط صریـــــــــح