عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/4

‌اصلاح آيين‌نامه چگونگي اجراي طرح‌هاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.4 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1085ه ـ ب مورخ 1374.10.25)‌تصويب نمود:
‌آيين‌نامه چگونگي اجراي طرح‌هاي مربوط به وزارت نيرو موضوع تبصره 76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .3306ت 15117ه مورخ 1374.3.23) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ تبصره 2) ماده 6) حذف مي‌شود.
2 ـ در ماده 8)، عبارت "30 درصد سرجمع اعتبارات عمراني" به عبارت "‌سي‌درصد 30%) اعتبار هر يك از طرح‌ها" تغيير مي‌يابد.
3 ـ عنوان تبصره ماده 11)، به ماده 11) تغيير مي‌يابد و تبصره يادشده جايگزين ماده مزبور مي‌شود.
4 ـ مواد 13) و 16) حذف مي‌شود و شماره مواد 14)، 15)، 17) و 18) به ترتيب به 13)، 14)، 15) و 16) تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه