عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌اصلاحيه آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 37113 مورخ 1010.1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(5) قانون اداره امور‌شركت‌هاي بيمه ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود در ماده (13) آيين‌نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.47288ت 458 مورخ 1368.5.8 ـ عبارت "‌يك سال" به "‌دو سال" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه