عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15033
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/19
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1374/7/10

اصلاحيه تصويب نامه تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني و ميزان فرانشيز پرداختي توسط بيمه شده

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.7.10 تصويب نمود:
‌در قسمت ويزيت پزشكان تصويب‌نامه شماره5628/ت14993ه مورخ 1374.5.8 ذيل عبارت "‌حق فني داروخانه 10% قيمت نسخه از حداقل 150 ريال تا‌حداكثر 450 ريال"، عبارت زير اضافه مي‌شود:
"‌حق فني داروخانه از ساعت (22) شب الي (6) صبح 20% قيمت نسخه از حداقل 300 ريال تا حداكثر 750 ريال"


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه