عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ضميمه شماره 3

‌شماره پروانه: شماره پرونده: ‌تاريخ صدور: مدت اعتبار: ‌وزارت نيرو شركت آب منطقه‌اي... "‌پروانه بهره‌برداري بهينه از چاه‌هاي عميق و نيمه عميق" ‌اين پروانه به استناد ماده 3) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصرف 1361 ـ و در اجراي آيين‌نامه بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي ـ مصوب مورخ 1375.6.11 ـ ‌هيأت وزيران با مشخصات زير صادر مي‌شودـ 1 ـ مشخصات دارنده يا دارندگان پروانه: ‌الفـ اشخاص حقيقي: ‌نام و نام خانوادگيـ ... نام پدر... تاريخ تولد... شماره شناسنامه... صادره از... ‌به نشاني.... ب ـ اشخاص حقوقي: ‌نام شخصيتـ ... شماره ثبتـ ... ‌به آدرسـ ... 2 ـ موقعيت چاه: ‌استان... شهرستان... دهستان... روستا... ‌مختصات جغرافيايي چاه شاملـ طول جغرافياييـ ... ‌عرض جغرافياييـ ... ‌ارتفاع از سطح درياـ ... 3 ـ مشخصات چاه: ‌عمق چاهـ ... ‌قطر لوله جدارـ ... ‌قطر لوله آبدهـ ... ‌حداكثر قدرت مجاز موتورـ .... كيلووات ‌ميزان بهره‌برداري حداكثرـ ... ليتر در ثانيه 4 ـ نوع پروانه: ‌دايم يا موقت مدت... سال 5 ـ نوع تخصيص ‌جريانهاي تنظيم‌شده... يا جريان طبيعي و پايه... تلفيق جريانهاي پايه و تنظيم شده... 6 ـ مشخصات محل مصرف آب: ‌الفـ جهات اربعهـ ... بـ مساحت اراضي... هكتار جـ درصد سهم هر يك از محصولات زير كشت.... 6 ـ مقدار آب قابل بهره‌برداري برابر جدول زير 


سالانه اسفند بهمن دی آذر مهر مرداد خرداد اردیبهشت فروردین  
ماه
                    حجم آب ( میلیون متر مکعب
                    دبی ( لیتر در ثانیه )


 ‌ تذكرات: 1 ـ كروكي محل چاه بايستي ضميمه اين پروانه بوده و دارنده پروانه ملزم به رعايت فواصل تعيين شده مي‌باشد.
 2 ـ در صورت بهبود راندمان‌هاي آبياري و يا تغيير نوع كشت، به نحوي كه موجبات كاهش قابل ملاحظه مصرف آب در هر هكتار فراهم شود، اين پروانه به‌تناسب اصلاح خواهد شد.
3 ـ وزارت نيرو مجاز است در زمان وقوع سالها و يا دوره‌هاي خشك كه كاهش عرضه يا جيره‌بندي آب ضرورت داشته باشد سقف تحويل آب مندرج در پروانه‌صادر شده را به تناسب كاهش دهد.
 4 ـ چاه بدون اراضي مربوط، به صورت سهام غير قابل انتقال مي‌باشد و در صورت تفكيك اراضي و واگذاري قطعات تفكيك شده ميزان بهره‌برداري از چاه‌موضوع پروانه متناسب با مقدار اراضي باقي مانده و تركيب كشت تقليل داده خواهد شد.
 5 ـ در صورتي كه در مالكيت و رضايت شركاي مشاع در اراضي چاه ترديدي حاصل شود و يا اراضي غير براي حفر چاه و صدور پروانه ارايه شده باشد، پروانه‌بي‌اثر و از درجه اعتبار ساقط است.
 6 ـ در صورتي كه چاه موضوع اين پروانه در اراضي منابع ملي واقع شده باشد، دارنده اين پروانه حق هيچ گونه اقدامي روي آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار‌ساقط است.
7 ـ هر گاه دارنده پروانه از مقررات ياد شده در متن پروانه تخلف و يا بدون اجازه وزارت نيرو پروانه خود را به ديگري منتقل يا واگذار نمايد و از مقررات وزارت‌نيرو تخلف نمايد يا در بهره‌برداري از چاه يا نصب موتور و تلمبه بيش از حد مقرر در اين پروانه اقدام كند يا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت نمايد يا‌از آب چاه در غير محل مورد تعيين شده در اين پروانه استفاده نمايد يا آب چاه را مورد استفاده براي اراضي غير قرار دهد يا در دستگاه‌هاي اندازه‌گيري نصب شده‌دستكاري نمايد، برابر قوانين موضوع تحت پيگير قرار خواهد گرفت و در صورت تكرار پروانه صادر شده لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 8 ـ كليه مقررات قانون توزيع عادلانه آب و آئيننامه هاي قانوني ياد شده و آئين نامه مصرف بهينه آب كشاورزي جزء لاينفك اين پروانه است.