عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 22 ـ

در كليه بندها و مفاد اين آيين‌نامه، در موارد مصارف آب مربوط به وظايف وزارت جهاد سازندگي، وزير جهاد سازندگي و سازمان‌هاي جهاد سازندگي‌استان مربوط جايگزين وزير كشاورزي و سازمان‌ها كشاورزي استان خواهند شد و كميته‌ها و كميسيون‌هاي موضوع اين آيين‌نامه با حضور نمايندگان وزارت‌نيرو، وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي حسب مورد تشكيل خواهد شد.