عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 21 ـ

هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه كه به عهده توليدكنندگان كشاورزي خواهد بود در تعيين قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي كه هر سال به‌تصويب هيأت دولت مي‌رسد لحاظ خواهد شد.