عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 20 ـ

مسئوليت اجرايي اين آيين‌نامه بر حسب مورد به عهده سازمان‌هاي آب منطقه‌اي يا سازمان آب و برق خوزستان يا سازمان‌هاي كشاورزي استانها و‌مناطق خواهد بود.