عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 19 ـ

وزارتخانه‌هاي نيرو و كشاورزي موظفند تدابير اجرايي لازم براي سازماندهي بانكهاي اطلاعاتي در زمينه جمع‌آوري و پردازش و توليد اطلاعات ناشي‌از عملكردهاي اين آيين‌نامه را اتخاذ و نسبت به مبادله اطلاعات به طور مستمر اقدام نمايند.