عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15030
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/16
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/7

تصويب نامه در مورد ‌اصلاحات تقسيماتي در استان آذربايجان غربي

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2921 مورخ 1375.4.5 وزارت كشور، در اجراي مواد(3) و (6) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده(13) قانون ياد شده تصويب نمودند: