عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15030
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/16
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375

اصلاحيه تصويبنامه الحاق 2 تبصره به ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1375 كل كشور

نظربه اينکه درجدول سهم بخش خصوصي موضوع پيوست تصويبنامه شماره 24692/ت16636 ه مورخ 1375/4/6 ،چند اشتباه تحريري وجود دارد.
موارد زير جهت اصلاح اعلام ميشود:
1ـ عنوان ستون پنجم ، ا ز«تسهيلات بخش توليد صنعتي» به «تسهيلات بخش توليد کشاورزي » تغيير ميبايد
2ـ دررديف 1)رقم موضوع تسهيلات بخش خدمات استان خوزستان،« 15750» به «5750» تغيير مي يابد.
3ـ دررديف آخر، رقم موضوع جمع کل تسهيلات بخش خدمات از «23500» به «13500» تغيير مييابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه