عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15030
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/16
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/7

تصويب نامه راجع به ‌اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3527 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي ماده(19) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان انجام شود.
‌الف ـ در شهرستان مشهد، روستاي تقي‌آباد از دهستان ميامي بخش رضويه منتزع شده و به دهستان آبروان بخش ياد شده ملحق شود.
ب ـ در شهرستان قائنات، دهستان پيشكوه از بخش نيمبلوك شهرستان قائنات منتزع شده و به بخش مركزي شهرستان ياد شده ملحق شود.
ج ـ در شهرستان كاشمر، روستاهاي آبنو و علي‌آباد و كشمير از دهستان ششطراز بخش خليل‌آباد منتزع شده و به دهستان كنارشهر بخش مركزي شهرستان‌برداسكن ملحق شوند.


روابــــط صریـــــــــح