عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15030
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/16
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/7

‌تصويب نامه راجع به تبديل روستاهاي قائم‌آباد ـ كبودين ـ قنديشاد ـ اسلام‌آباد به صباشهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.3523 مورخ 1375.4.23 وزارت كشور، به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاهاي قائم‌آباد ـ كبودين ـ قنديشاد ـ اسلام‌آباد با هم ادغام و در تابعيت بخش مركزي شهرستان شهريار در استان تهران به شهر تبديل شده و به عنوان صباشره‌شناخته شود.