عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15028
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/14
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375

توضيح درخصوص اساسنامه شركتهاي سهامي مخابرات استانها

جناب آقاي مهاجراني معاون محترم رياست جمهوري
عطف به نامه شماره 48013 مورخ 1375/6/7 درخصوص اساسنامه شرکتهاي سهامي مخابرات استانها اعلام ميدارد همچنانکه تمن مصوبه حکايت دارد مصوبه به عنوان اساسنامه شرکتهاي سهامي مخابرات کليه استانها به تصويب رسيده ودرج تعداد درنامه ابلاغي به منزله حصر اساسنامه در25 استان موجود کشورنيست بلکه نشان دهنده تصويب 25 فقره لايحه تقديمي دولت به صورت يکجا وکلي است.
عليهذا براي اجراي اساسنامه دراستان قم نياز به تقديم لايحه مجدد نميباشد.