عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15027
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/12
  • دستگاه مجری:[روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ وزير كشور در تاریخ 1375
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1375

الحاق يك تبصره به ماده 159 آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 47