عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15027
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/12
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/26
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/7

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي داورزن به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.6.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4106 مورخ 1375.5.3 وزارت كشور، در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره‌هاي الحاقي به آن و به استناد ماده(13) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌روستاي داورزن مركز بخش داورزن تابع شهرستان سبزوار در استان خراسان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر داورزن شناخته شود.