عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

دهستان كوير به مركزيت روستاي حسين‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي زير، مطابق نقشه 1.250.000 پيوست، در بخش مركزي شهرستان‌كاشان تشكيل شودـ
‌حسين‌آباد، اقباليه، چاه الله‌اكبر، گلستان خميني، گلستان طالقاني، چشمه سفيد، چشمه بلبلي، بژيه، خاني‌آباد،، كرشاهي، قاسم‌آباد، اسلام‌آباد، طرح علوفه،‌بندرريگ، يزدلان، چاه حسنه، چاه مهدي، چاه تقي و چاه شيرين، گزو، كرچه، كوشكوه، خواجه علي، همرو، يخو، گنداب، بيشه، خال سفيد، گرماب،‌صادق‌آباد، كاغذي، سفيدآب، ديشقاوه.