عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌رأي هيأت عمومي

‌مطابق ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369.6.11 كليه امور مربوط به زراعت، آب و خاك‌داخل مزرعه ‌و هيأت هفت نفره) بعهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ‌جنگل، مرتع،‌شيلات، آب خيزداري) كليه امور دام و طيور و عمران روستائي، بهسازي، صنايع روستائي و آبرساني روستاها بعهده وزارت جهاد سازندگي محول شده‌و بموجب ماده واحده قانون استفساريه مصوب 72.6.30 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت واگذاري اراضي دولتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32‌آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري واحياء اراضي مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب مختص وزارت جهاد سازندگي اعلام‌گرديده است. بنابر اين مفاد بخشنامه شماره 349.53.020 مورخ 73.1.27 سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در قسمتي كه متضمن توسعه قلمرو‌صلاحيت و مسئولتيت‌ها و اختيارات آن وزارتخانه در امر واگذاري زمين بمنظور بهره برداري از آن در طرحهاي غير كشاورزي مي‌باشد مغاير قوانين فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4 ابطال مي‌گردد.
‌رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح