عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌با توجه به قانون تفويض موقت مسئوليتهاي وزير دادگستري مصوب 59.1.19 و ماده واحده لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضائي‌مصوب 59.4.12 و ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 71.12.9 اعمال اختيار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و‌املاك كشور مختص رياست قوه قضائيه مي‌باشد، لذا دادنامه شماره 592ـ 74.7.8 شعبه ششم كه متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص و‌مستندا" به ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح