عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌چون بحكم ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه يك درصد از وصول مالياتها و جرائم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش بمنظور تشويق‌كاركناني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثر نمايند، تجويز شده است. محروميت اين قبيل كاركنان بصرف محكوميت اداري جواز قانوني ندارد و‌بدين جهت بندهاي 19 و 20 بخشنامه محرمانه شماره .421مـ 73.2.21 وزارت امور اقتصادي و دارائي به لحاظ عدم انطباق با هدف قانونگذار از‌حكم مقرر در ماده فوق الذكر مغاير ماده مزبور شناخته مي‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور