عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15024
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.9
مصوبه‌‌ شماره 80 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/5/21

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد مقررات قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري 500)

‌شماره ه‍ـ 182.73. 1375.5.29
‌تاريخـ 74.5.21 شماره دادنامهـ 80 كلاسه پروندهـ 182.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكيـ شهردار مشهد
‌موضوع شكايت و خواستهـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 6 و 7 و 13 و 14 و 16 و 19 ديوان عدالت اداري
‌مقدمهـ شهردار مشهد طي نامه شماره 21.49308ـ 73.10.22 اعلام داشته اندـ طبق بند 42 مصوبه شماره 13785ـ 69.7.25 كميسيون ماده 5 قانون‌تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، كاربري حدود يكصد هكتار از اراضي نوچاه پلاك 181 اصلي بخش ده واقع در غرب‌شهر مشهد را به كاربري نمايشگاه تغيير داده است و شهرداري باستناد بند 7 ماده 45 قانون شهرداريها با استفاده ازمقررات قانوني اقدام به طرح تملك‌اراضي مزبور نموده است كه شعب مختلف ديوان عدالت اداري منجمله شعبه چهاردهم در پرونده كلاسه 621.69 و 1518.72 شعبه هفتم در پرونده‌كلاسه 610.69 و 644.69، شعبه ششم درپرونده كلاسه 568.69 و.... و شعبه شانزدهم در پرونده كلاسه 542.69 و 63.70، شعبه نوزدهم در‌پرونده كلاسه 574.69 و شعبه پنجم در پرونده كلاسه 842.71 شكايات مالكين مبني بر اعتراض آنان بر نظريه كميسيون ماده 5 شوراي عالي‌شهرسازي و اقدامات شهرداري مشهد را رد، و اقدامات انجام شده شهرداري و مصوبه كميسيون ماده 5 را در تملك اراضي مزبور تاييد و قانوني‌دانسته‌اند، ليكن تنها شعبه 13 ديوان در پرونده كلاسه 571.69 در مورد مشابه راي برخلاف آراء ساير شعب صادر كرده است. لذا نظر باينكه در موارد‌مشابه آراء متناقض از چند شعبه ديوان صادر شده است، تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي بر اساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري را دارد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثرت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح