عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15024
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.9
مصوبه‌‌ شماره 33 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/2/29

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد عدم رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادها 498)

‌شماره ه‍ـ 6.75. 1375.5.28
‌تاريخـ 75.2.29 شماره دادنامهـ 33 كلاسه پروندهـ 6.75
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: رئيس اداره روابط انساني شركت مخابرات ايران
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 15 ديوان
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1761.72 موضوع شكايت آقاي يوسف اصغري به طرفيت شركت مخابرات ايران بخواسته‌اعتراض به كم كردن حقوق طي دادنامه شماره 856ـ 73.6.8 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه برابر مندرجات ذيل بند 18 قرار داد تنظيمي بين‌طرفين مقرر گرديده است كه چنانچه نامبرده به دلايلي نظير محروميت و.... از ادامه دوره بازبماند متعهد بپرداخت خسارت آموزشي مي‌باشد، ونظر‌باينكه برابر راي وحدت رويه و لازم الاتباع ديوان عدالت اداري به شماره 59ـ 71.4.30 دعاوي ناشي از قراردادها كه جنبه ترافعي دارند بايستي در‌دادگاههاي حقوقي مورد رسيدگي قرار گيرد، عليهذا در اجراي ماده 15 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري به دادگاههاي حقوقي 2 ارسال گردد.
ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 13.73 موضوع شكايت عبدالكريم ابوالحسني بطرفيت شركت مخابرات ايران بخواسته استرداد غرامت‌تحصيلي بدون اخذ تعهد محضري به شرح دادنامه شماره 1352ـ 73.11.26 چنين راي صادر نموده است با توجه به پاسخ مورخ 73.4.27 شركت‌مخابرات نظر باينكه اقدام شركت مخابرات بر اساس قسمت اخير قرار داد اشتغال شاكي صورت پذيرفته و قراردادهاي عادي بر طبق ماده 10 قانون‌مدني نسبت به اين قرارداد لازم الاتباع و لازم الاجراست و ايرادي به اقدامات انجام شده وارد نبوده و تخلف از مقررات نيست، لذا حكم برد شكايت‌شاكي صادر نموده است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح