عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌راي هيات عمومي

‌مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4 ديوان مرجع اختصاصي رسيدگي به‌شكايات مردم از تصميمات و اقدامات و آراء قطعي واحدهاي دولتي و مامورين آنها مي‌باشد و بموجب راي شماره 39.38.37 مورخ 68.7.10 هيات‌عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده و لازم الاتباع است شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل رسيدگي و‌استماع در ديوان نيست بنابراين دادنامه شماره 395 مورخ 73.7.7 شعبه نهم ديوان كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني‌تشخيص داده مي‌شود. اين راي باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور