عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15024
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.9
مصوبه‌‌ شماره 79 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/5/14

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با رسيدگي ديوان به شكايات و اعتراضات 497)

‌شماره ه‍ـ 201.73. 1375.2.19
‌تاريخـ 74.5.14 شماره دادنامهـ 79 كلاسه پروندهـ 201.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان املاك و مستغلات سازمان تامين اجتماعي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 966.68 موضوع شكايت شهرداري تهران بطرفيت اداره كل حقوق شهرداري ‌كميسيون ماده 77‌قانون شهرداريها بخواسته نقض راي مورخ 64.7.9 كميسيون ماده 77 در مورد معافيت سازمان اجتماعي از پرداخت عوارض بشرح دادنامه شماره380ـ 68.10.6 حكم به نقض شكلي راي مورد شكايت صادر و اعلام نموده است.
ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 619.73 موضوع شكايت سازمان تامين اجتماعي بطرفيت شهرداري منطقه 11 تهران بخواسته الزام‌شهرداري بصدور گواهي پايان كار به شرح دادنامه شماره 395ـ 73.7.7 چنين راي صادر نموده است، به موجب اصل 173 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4 ديوان مرجع رسيدگي بشكايات و تظلمات مردم عليه واحدهاي دولتي در‌زمينه اختلافات ناشي از اجراي وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط است و طبق راي شماره 37 و 38 و 39 مورخ 68.7.10 هيات عمومي شكايات‌واحدهاي دولتي عليه يكديگر از جمله سازمان تامين اجتماعي بطرفيت شهرداري قابل طرح و رسيدگي در ديوان نيست و بدين جهت شكايت رد‌مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح