عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌با توجه به صراحت حكم مقرر در ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس... كه درخصوص مورد نافذ و معتبر بوده و بموجب آن با صدور كيفر‌خواست مستخدم متهم قهرا" معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حكم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزاياي قانوني مربوط تجويز‌گرديده است لذا دادنامه‌هاي شماره 193ـ 196ـ 197ـ 198ـ 199ـ 200ـ 201ـ 202 مورخ 73.4.13 شعبه چهارم و 611 مورخ 72.6.27 شعبه هفتم‌موافق قانون تشخيص و مستندا" به ذيل ماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور