عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌راي هيئت

‌بخشنامه شماره 401.36.170ـ 72.11.25 نزاجا بلحاظ اينكه خارج از حدود اختيارات مندرج در ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 66.7.15 مجلس شوراي اسلامي و نيز بلحاظ اينكه خلاف مقررات مذكور اصدار يافته است، با اكثريت آراء خلاف قانون و خارج از حدود‌اختيارات تشخيص و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح