عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.8
مصوبه‌‌ شماره 120 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/7/15

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد شركت بخش نو تحت پوشش بنياد مستضعفان 488)

‌شماره ه‍ـ 68.74. 1375.3.26
‌تاريخـ 74.7.15 شماره دادنامهـ 120 كلاسه پروندهـ 68.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت پخش نو
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 386.66 موضوع شكايت آقاي علي مراد آبادي به طرفيت شركت پخش نو تحت پوشش بنياد‌مستضعفان بخواسته اعاده حق نسبت به اخراج بشرح دادنامه شماره 67ـ 66.8.3 چنين راي صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پرونده‌شركت پخش نو شركت خصوصي بود و رسيدگي به شكايت عليه مراجع غيردولتي از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج است،‌عليهذا باستناد بند يك قسمت الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 15 آئين دادرسي ديوان مذكور بصدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي به‌اعتبار و شايستگي شوراي كارگاه وزارت كار صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 469.73 و 383 موضوع شكايت شركت پخش نو متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي‌بطرفيت اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران بخواسته رسيدگي به عدم توجه اداره خوانده به مفاد قوانين و صدور راي‌هاي مورخ 73.5.11 و73.4.22 از ناحيه هيات حل اختلاف اداره كار بشرح دادنامه شماره 212 و 211ـ 74.3.31 چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه طبق قسمت‌الف بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 60.11.4 مجلس شوراي اسلامي نهادهاي انقلابي در عداد موسسات و سازمانهاي دولتي‌بوده و شكايت مطروحه از ناحيه آنها و شركتهاي متعلق به آنها عليه سازمانهاي دولتي ديگر قابل رسيدگي در ديوان نمي‌باشد، عليهذا شكايت مطروحه‌از ناحيه شركت خواهان قابل رسيدگي در ديوان نيست و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.