عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌راي هيات

‌طبق قانون، فروش خانه‌هاي سازماني به متصرفين آنها منوط به عدم نياز دستگاه بهره برداري كننده و نيز احراز مقرون به صرفه نبودن نگهداري آن‌بلحاظ فرسودگي است، كه چون نياز واحد دولتي مذكور به نگهداري واحدهاي مسكوني مورد بحث نهايتا" در كميسيون مربوط مورد تاييد قرار گرفته‌است، الزام دولت به فروش آن جواز قانوني ندارد و دادنامه‌هاي شماره 89 مورخ 71.2.5 شعبه چهارم و 1301 ـ 70.8.26 هيات تجديدنظر ديوان كه‌متضمن اين امر است موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي موافق ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع‌مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور