عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.7
مصوبه‌‌ شماره 22 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/2/30

‌راي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي 477)

‌شماره ه‍ـ 132.72. 1375.2.12
‌تاريخـ 74.2.30 شماره دادنامهـ 22 كلاسه پروندهـ 132.72
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي اصلان كشاورز شاهباز
‌موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بيستم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 542.71 موضوع شكايت آقاي اصلان كشاورز شاهباز به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كل كار و امور‌اجتماعي قزوين بخواسته فسخ راي هيات و برگشت به كار طي دادنامه شماره 772ـ 71.12.8 چنين راي صادر نموده است، خوانده پاسخ داده كه بر‌اساس اعتراض كارگر مزبور به راي هيات تشخيص هيات حل اختلاف در 71.9.25 تشكيل و دلائل كارفرما مبني بر حضور موثر شاكي در اعتشاشات‌كارخانه وي را مشمول ماده 27 قانون كار دانسته شعبه با توجه به اينكه دليل و مدركي كه موثر در نقض راي باشد در دادخواست مطرح نشده، وجهي‌براي نقض راي مشاهده نمي‌نمايد، لذا راي برد دادخواست و دعوي صادر و اعلام مي‌شود.
ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 817.71 و 917.71 و 988.71 موضوع شكايت آقاي داود وحدت فر و علي مرتضائي و عزت الله صفا‌خلفي بطرفيت هيات حل اختلاف و تشخيص اداره كل كار و امور اجتماعي قزوين بخواسته اعتراض به آراء صادره از هيات تشخيص و حل اختلاف‌درخصوص تاييد اخراج شكات از شركت كارتن پارس طي دادنامه شماره 73 و 72 و 71 مورخ 72.2.25 چنين راي صادر نموده است، چون برابر مفاد‌ماده 27 قانون كار در فرض قصور كارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آئين نامه‌هاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي در صورتي كارفرما حق‌اخراج كارگر را داشته، كه نظر مثبت شوراي اسلامي كار را تحصيل نمايد و چون اين تشريفات قانوني درخصوص اخراج كارگران شاكي رعايت نگرديده،‌و در مقابل شوراي اسلامي كار شركت بشرح نامه شماره .038شـ 71.9.16 خطاب به ديوان عدالت اداري صراحتا" مخالفت خود را با اخراج آنان‌اعلام نموده است و بدين ترتيب تاييد اخراج كارگران توسط آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف هر چند كه مستند بنظر كميسيون امنيت كارگري بوده‌باشد موافق با قانون حاكم بر مورد نبوده بهمين جهت حكم به فسخ راي مورخ 71.8.28 هيات حل اختلاف صادر در اين خصوص كه در تاييد راي‌هيات تشخيص مورخ 71.8.9 مبني بر احراز قصور كارگران شاكي صادر گرديده بعلت عدم انطباق آن با مقررات قانوني مورد استناد و حاكم بر قضيه‌صادر و اعلام مي‌گردد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.
‌راي
‌باعنايت بر اينكه فسخ قرار داد كارگر از ناحيه كارفرما در فرض انطباق مورد بر ماده 27 قانون كار، مقيد به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار مي‌باشد و‌در مورد كارگران اخراجي موضوع دادنامه هاي متعارض، نظر شوراي اسلامي كار مربوطه منتفي بوده است، بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعبه بيستم‌كه بر اين اساس صادر گرديده و موضوع اخراج كارگران را كه مورد تاييد مراجع حل اختلاف اداره كار قرار گرفته مخالف قانون تشخيص داده و آراء مزبور‌را فسخ نموده است، موافق اصول و موازين قانوني حاكم بر مورد تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، براي‌كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور


روابــــط صریـــــــــح