عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15021
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.5
مصوبه‌‌ شماره 67 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/4/24

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با اجراي احكام صادره دادگاه انقلاب اسلامي 469)

‌شماره ه‍ـ 9.74. 1375.1.27
‌تاريخـ 74.4.24 شماره دادنامهـ 67 كلاسه پروندهـ 9.74
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: غلامرضا راموز
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 170.72 موضوع شكايت آقاي غلامرضا راموز بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخواسته‌اعاده به خدمت و لغو حكم انفصال دائم به شرح دادنامه شماره 536 مورخ 72.4.14 چنين راي صادر نموده استـ شاكي مدعي است كه بموجب‌حكم شماره 11.1158ـ 69.5.16 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و باستناد دادنامه شماره 821ـ 66.12.18 دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر به انفصال‌دائم محكوم گرديده، و بطور كه حاكم شرع در تاريخ 67.3.23 اعلام داشته منظور از انفصال از شغل مورد استناد سازمان ثبت اخراج از اداره نيست‌بلكه شغل اداري وي بايد تغيير يابد كه با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته و دادنامه شماره14.2783ـ 72.4.7 اداره كل دفتر حقوقي سازمان ثبت و با توجه بحكم كارگزيني شماره 11.1158 مورخ 69.5.16 دائر بر اينكه چون دادگاه انقلاب‌بوشهر بموجب دادنامه شماره 821ـ 66.12.18 مستندا" به ماده 65 قانون تعزيرات شما را به انفصال دائم از شغل محكوم نموده، با توجه به نظريه‌شماره 7.914ـ 69.2.5 اداره حقوقي قوه قضائيه مفاد دادنامه صادره عينا" بمورد اجراء گذارده مي‌شود، لذا از ناحيه سازمان ثبت اسناد تخلفي از قوانين‌و مقررات و يا مخالفت با آنها در ارتباط با شكايت فعلي شاكي مشهود نيست و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 317.69 موضوع شكايت آقاي غلامحسين صيادي بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌بخواسته اعتراض به حكم 69.5.16 مبني بر انفصال دائم از شغل به شرح دادنامه شماره 450 مورخ 70.8.6 چنين راي صادر نموده استـ اداره طرف‌شكايت ملزم به اجراي دادنامه صادره از محاكم صالحه است و صراحت اظهارنظر و انشاء حكم وسيله حاكم شرع هم جاي شبهه و وجوب تفسير را‌منتفي مي‌نمايد، مضافا" اينكه اداره طرف شكايت بدوا" بر اساس راي دادگاه كيفري اقدام به تغيير محل خدمت و انفصال از شغل شاكي منطبق با نظر‌دادگاه نموده است و تغيير تصميم بعد از اجراء و عمل مخالف با منظور حاكم شرع مجوز قانوني نداشته، لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام‌مي‌گردد.
ج ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 462.69 موضوع شكايت آقاي علي خورشيدي بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته‌ابطال حكم اخراج و اعاده بخدمت طي دادنامه شماره 584ـ 70.10.11 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه انفصال دائم شاكي از شغل بر اساس‌دادنامه شماره 821ـ 66.12.18 دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر صورت گرفته و دادگاه مرقوم در توجيه حكم صادره اعلام نموده است «‌منظور از انفصال‌از شغل اخراج از اداره نبوده، بلكه شغل اداري وي بايد تغيير نمايد»، لاجرم سازمان طرف شكايت ملزم به اجراي حكم صريح دادگاه صادر كننده حكم‌بوده و ماداميكه حكم مذكور به طريق قانوني ديگري ملغي الاثر اعلام نگردد، ولو آنكه متكي به استنباط نادرست از قانون باشد مسئوليت قانوني آن در‌برابر دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشخص صادر كننده حكم بوده، و بهرتقدير قابل اجراء خواهد بود، از اين رو حكم به ورود شكايت شاكي صادر‌واعلام مي‌شود.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح