عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15021
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/5
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/6/25

تصويب نامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت ليختن‌اشتاين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 641.9616 مورخ 1374.11.10 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره بند 1) ماده 2) قانون‌وظايف وزارت امور خارجه ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمود:
‌وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت ليختن‌اشتاين از طريق نمايندگي اكرديته اقدام نمايد.