عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت صنايع][وزارت کشاورزي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت جهاد سازندگي][وزارت معادن و فلزات]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/6/4

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.6.4 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، پيرو مصوبه شماره 727 مورخ 75.1.28 نحوه استفاده از 30% و 50% ارز حاصل از صادرات به‌شرح ذيل به تصويب رسيد.
‌صادركنندگان مي‌توانند بر اساس مجوز صادره وزارت بازرگاني نسبت به واردات كالا اقدام كنند و وزارت بازرگاني موظف است ليست كالاهاي موضوع اين‌تصويب‌نامه را با هماهنگي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تعيين كند و گزارش عملكرد راه هر دو ماه يك بار به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد.