عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/4

تصويب نامه راجع به ايجاد روستاي رازي

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.11915 مورخ 1373.12.17 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌با توجه به ادغام عملي روستاهاي قزل قارشي، قارزي، بحرآباد، بيستجرد از توابع بخش جوين شهرستان سبزوار، مجموعه روستاهاي ياد شده به يك عنصر‌تقسيماتي تبديل شده و به نام روستاي رازي شناخته شود.