عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/10

تصويب نامه راجع به ‌ايجاد و تأسيس بخش ويلكيج در استان اردبيل

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.2080 مورخ 1375.3.13 وزارت كشور، در اجراي مواد (6) و(7) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و به استناد ماده (13) قانون يادشده تصويب نمودند:
‌واحدهاي زير در استان اردبيل ايجاد و تأسيس شوند:
‌الف ـ بخش ويلكيج به مركزيت روستاي آبي بيگلو در محدوده دهستانهاي ويلكيج مركزي و ويلكيج جنوبي.
ب ـ شهرستان نمين به مركزيت شهر نمين از تركيب بخشهاي زيرـ
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نمين شامل دهستانهاي دولت‌آباد، گرده، عنبران و ويلكيج شمالي.
2 ـ بخش ويلكيج.