عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/10

تصويب نامه در خصوص ‌اصلاحات تقسيماتي در استان گيلان

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10045 مورخ 1374.9.4 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 19) قانون آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده، تصويب نمودند:
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان گيلان انجام شود:
‌روستاي پايين شادده ـ بالاو كياسرا از دهستان چهارده بخش مركزي شهرستان آستانه اشرفيه منتزع شده و به دهستان لقمجان بخش مركزي شهرستان لاهيجان‌ملحق شوند.


روابــــط صریـــــــــح