عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/10

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي چاه عيني به شهر علامرودشت

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.13078 مورخ 1374.11.11 وزارت كشور، در اجراي ماده 4) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ و تبصره 5) الحاقي به آن ـ مصوب 1371 تصويب و به استناد ماده 13) قانون ياد شده تصويب نمودندـ
‌روستاي چاه عيني مركز بخش علامرودشت شهرستان لامرد شهر تبديل شده و به نام شهر علامرودشت شناخته شود.