عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/10

تصويب نامه راجع به اصلاحات در تقسيمات كشوري استان فارس

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.5096 مورخ 1374.5.9 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب ـ 1362 ـ تصويب نمودند:
‌تغييرات و اصلاحات زير در تقسيمات كشوري استان فارس انجام شود:
1 ـ روستاها و نقاط هرايجان، چشمه تلخ، سرگاه، سرقنات و چمن بيد از دهستان هراجيان بخش دشمن‌زياري منتزع و تابع دهستان همجايان بخش مركزي‌شهرستان سپيدان شوند.
2 ـ روستاها و نقاط پل خداآفرين، ارشيدي سفلي، اردشيري عليا، دره سوسن، ميرزا محمدي، شاه محمدي، چشمه سفيد، سرقنات، پاتل، چشمه زيتون، بزمك‌عليا، بزمك سفلي، سرداب رود، سون‌آباد و بردله از دهستان سرناباد بخش دشمن‌زياري منتزع و تابع دهستان همايجان بخش مركزي سپيدان شوند.
3 ـ دهستانهاي هرايجان و سرناباد منحل شده و روستاها و نقاط و محدوده آنها به دهستان دشمن‌زياري ملحق شوند.
4 ـ دهستان مشايخ از بخش مركزي شهرستان ممسني منتزع شده و تابع بخش دشمن‌زياري شود.
5 ـ بخش دشمن زياري مشتمل بر دو دهستان دشمن زياري و مشايخ در تابعيت شهرستان ممسني قرار گيرد.


روابــــط صریـــــــــح