عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15012
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/6/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/5/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/6/10

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي احمد آباد به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.5.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.12631 مورخ 1374.12.15 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي احمدآباد مركز دهستان محمديه تابع بخش مركزي شهرستان اردكان در استان يزد به شهر تبديل شده و به عنوان شهر احمدآباد شناخته شود.