عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

روستاي چقابل مركز بخش رومشكان از توابع شهرستان كوهدشت به شهر تبديل شده و به عنوان شهر چقابل شناخته شود.