عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

روستاي گراب مركز بخش طرهان از توابع شهرستان كوهدشت به شهر تبديل شده و به عنوان شهر گراب شناخته شود.