عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

2 ـ

در ماده 14) قبل از عبارت "‌با ذكر دلايل" عبارت "‌با رعايت ماده 7) قانون و" اضافه مي‌شود.


روابط تنقیحی