عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

مجمع عمومي فوق‌العاده به منظور اتخاذ تصميم نسبت به تغيير يا اصلاح اساسنامه، افزايش يا كاهش سرمايه يا انحلال شركت و پيشنهاد به مراجع‌ذيصلاح براي تصويب نهايي تشكيل خواهد شد.